Integritetspolicy

På Dodds är det viktigt för oss att värna om din personliga integritet. Vi strävar därför att alltid ha en hög nivå av dataskydd – i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn samt känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

1.    Introduktion

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan ljudupptagningar och bilder som behandlas i vår dator vara personuppgifter även om inga namn nämns eller visas. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer eller IP-adress) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga typer av behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

AB Österängens Färgcenter (org.nr. 556787–7989) i Jönköping, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2.    Vad använder Dodds dina personuppgifter till?

Nedan hittar du information om vad Dodds använder dina personuppgifter till och varför.

För att kunna hantera beställningar. Vilket inkluderar följande:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande din leverans)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från Klarna)
 • Adresskontroll mot SPAR
 • Hantering av reklamationer- och garantiärenden

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (exempelvis vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet.
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna av någon anledning inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras. Vi tvingas därför att neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (vilket inkluderar leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter. Detta i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiäranden.

2.3. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder, om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsofarlig vara).

Vi behandlar för detta ändamål;

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om tidpunkt för köp, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för ”Mitt konto” (om du har ett kundkonto).

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet icke fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

2.3 För att kunna hantera kundserviceärenden

Inkluderar följande:
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundsupport via telefon eller i digitala kanaler inklusive sociala medier.

Identifiering
Utredning av eventuella klagomål och supporterärenden inklusive teknisk support. Frågor och rådgivning om och inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändrig av beställning och liknande ärenden.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter som t.ex. adress, e-post och telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp så som tidpunkt, köpstället, eventuellt fel eller klagomål

Laglig grund:
Berättigat intresse samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:
36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

2.4 För att kunna utvärdera, utveckla samt förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort samt erbjuda dig en person och relevant upplevelse i vårt utbud av tjänster och produkter.

Anpassning av tjänster för att bli alltmer användarvänliga. Exempel på detta är ändra användargränssnittet på webbplatsen för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler.

Underlaget är framtaget i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment som vi erbjuder.

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Exempelvis genom att effektivisera inköp och även planering av leveranser.

Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av lager.

Ge våra kunder möjlighet att påverka och recensera vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget, besökare och kunder.

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in som till exempel köphistorik, ålder och kön sorteras du därefter in i en kundgrupp (kallat kundsegment) för vilket tanalyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pesudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som eventuellt köps in.

Vi behandlar därför:

 • Ålder
 • Kön
 • E-postadress
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data. Exempel på detta är klickhistorik och besökshistorik.

Kundnöjdhetsundersökning och enkäter

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (exempelvis inställning för språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform) information om hur du har interagerat med webbplatsen, dvs hur tjänsten har använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika undersidor besökts, svarstider, neddladdningsfel, hur då når och lämnar tjänsten. Information om hur du använder våra webbsidor via ”cookies”. Du hittar mer information om vad cookies är och hur dom används.

Laglig grund:
Berättigat intressen. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra tjänster, produkter och system som vi använder oss utav.

Lagringsperiod:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.5 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och kunder

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

För detta ändamål behandlar vi:

– Personnummer
– Köp- och användargenererade data som exempelvis klick- och besökshistorik.
– Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
– Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund:
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.8 För rekrytering och personaladministration

Behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

– CV
– Namn
– Telefonnummer
– Mailadress
– Fysisk adress
– Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt)
– Personnummer
– Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt
– Mailväxling mellan HR och kandidaten
– Anteckningar från HR avseende intervjuer
– Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
– Kontaktuppgifter till referenser

Laglig grund:
Berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande. Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod:
60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

2.9 För att följa upp referenser vid rekrytering

Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

3. Vilka källor samlar Dodds in dina personuppgifter från?

Från vilka källor hämtar vi in dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

När du väljer att logga in via ditt Facebook-konto så kommer Facebook att dela mailadress, namn och bild med oss. Bilden kommer dock inte att sparas. Observera att om du loggar in via ditt Facebook-konto och inte har ett konto hos oss tidigare så skapas ett konto automatiskt och då sparar vi den mailadress du har kopplad till ditt Facebook-konto.

Du kan läsa mer om Facebooks integritetspolicy här.

3. Vem har tillgång/behandlar dina personuppgifter?

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer)
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
3) Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Klarnas behandling av personuppgifter

Vid köp hos oss används Klarnas kassa som standard, Klarna behandlar därför dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations-och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se: Klarnas dataskyddspolicy

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar konstant efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system som finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

5. Dina rättigheter och medgivande

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Kom ihåg att du som har en kundprofil på dodds.se kan ändra vissa uppgifter direkt via Mitt Konto.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
– Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
– Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
– Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mitt Konto).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna på Mitt Konto, avregistreringslänk i marknadsföringsutskick eller kontakta kundservice.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att övaerföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

6. Hur hanterar Dodds personnummer och personuppgifter?

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

7. Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På dodds.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

8. #YESDODDS

Vi på Dodds blir så glada när ni delar med er av era upplevelser och visar upp era fantastiska resultat – och vi älskar att se produkter från oss i olika miljöer! Så mycket att vi kan komma att fråga om vi får använda oss av era bilder i våra olika kanaler, som instagram, nyhetsbrev, blogg och på dodds.se.

Om du får en förfrågan från oss att dela med dig av en bild (och du känner att du skulle vilja det), kan du svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesdoddsDu kommer då att godkänna att vi använder oss av din bild, enligt följande villkor:

Du ger Dodds AB (org nr XXXXXX-XXX) en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du har svarat med #yesdodds, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, instagram, blogg, e-post och annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.
Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Dodds användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.
Härmed befriar du Dodds från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Dodds och alla personer som handlar för Dodds räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

9. Datainspektionen

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10. Har du några frågor om dataskydd?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid ställa dina frågor till info@dodds.se eller så kan du kontakta oss via kundsupport.