3M™

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme är ett snabbavverkande polermedel. Det hjälper dig att åtgärda eller återställa nästan alla slags lackdefekter, som t.ex. beläggningar, ytrepor, tvättrepor m m. Åstadkommer en otrolig hög glans samt har exceptionellt snabb avverkning. En kvalitetsprodukt från 3M™.

629 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme är ett snabbavverkande polermedel framtaget för att snabbt ta bort sliprepor efter matterings eller slipprocesser och därigenom uppnå en hög glans, både på ny och gammal billack. Används med en roterande eller oscillerande polermaskin tillsammans med en grön rondell, från den färgkodade 3M™ serien. 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme är ett av den senaste generationens prisbelönta, färgkodade polermaterial. Det hjälper dig att åtgärda eller återställa nästan alla slags lackdefekter, som t.ex. beläggningar, ytrepor, tvättrepor m m. Åstadkommer en otrolig hög glans samt har exceptionellt snabb avverkning.

Varning

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering: nervsystem. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 4% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet. Innehåller 2% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd. H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering:H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering: nervsystem. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P260A Inandas inte ångor.

Ämnen:

Innehåll: Kolväten C9-12 N-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromatiska (2-25 %)

GHS08

Ladda ner

Instruktioner

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme används med grön polertrissa från den färgkodade 3M™ serien.

Ta lite polermedel, tre till fyra ärtors storlek på vardera polerrondell. Preparera trissorna genom att köra utan tryck mot din bils lack på lägsta hastighet under ca. tio sekunder. När du spridit ut medlet på ytan som ska behandlas, höj hastigheten och arbeta med polermedlet tills endast en tunn oljehinna kan skönjas. Därefter torkar du av ytan med en mikrofiberduk.

När det känns som om det inte är mer polermedel kvar i trissorna så tar du helt enkelt ett par klickar till och fortsätter på nästa panel. Det enklaste är att börja i bilens ena hörn och fortsätta med en panel i taget, en skärm, halva huven osv. Kör ett område på ca 25 x 25 cm, torka av polermedlet och kör vidare.

Tips!

Kör inte polermaskinen för snabbt. Kör långsamt, cirka fyra centimeter per sekund och använd absolut inget tryck. Polermaskinens egen vikt är fullt tillräckligt. Vi rekommenderar att polera lacken enligt speciellt mönster (Hashtag), då kan du vara säker på att ytan är välpolerad.

Egenskaper

Användningsområde: Polering. Tar effektivt bort oxid, repor eller andra defekter i lack.

Behållarstorlek: 1 Liter

Volym: 865 ml

Färg: Grön kork

Övrigt: Produkten är avsedd för professionellt bruk och skall användas enligt 3M™  instruktioner.

Varumärke: 3M™