3M™

3M™ VHB™ Ytrengöringsservett

3M™ VHB™ Ytrengöringsservetter används för att torka bort fett, damm och smuts. För att uppnå optimal vidhäftning måste ytorna vara rena och torra.

14 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

3M™ VHB™ Ytrengöringsservetter används för att torka bort fett, damm och smuts. För att uppnå optimal vidhäftning måste ytorna vara rena och torra. För rengöring av ytor rekommenderas isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan. Följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter och varningstexter för hantering av lösningsmedel.

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P210A Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261A Undvik att andas in ångor. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P370 + P378G Vid brand: Släck branden med brandbekämpningsmedel lämpligt för brandfarliga vätskor såsom pulver eller koldioxid.

Ämnen:

3M VHB innehåller: Isopropanol

GHS02GHS07

Instruktioner

Egenskaper

Användningsområde: Rengöring.

Förpackning: Säljs styckvis

Varumärke: 3M™