Arcticlean

Arcticlean® Acid Clean Gel

Arcticlean® Acid Clean Gel är en superkoncentrerad syrarengöring som används när du verkligen behöver något rejält som biter, då den har saltsyra som bas.

179 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Acid Clean Gel är en superkoncentrerad syrarengöring som används när du verkligen behöver något rejält som biter, då den har saltsyra som bas. Acid Clean Gel tar väldigt effektivt bort flygrost, oxidation på lack och gelcoat samt löser rost och betong m m. Acid Clean Gel funkar även perfekt till avkalkning av badrum. Acid Clean Gel är trögflytande för att undvika avdunstning och onödiga odörer.

Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P405 Förvaras inlåst. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Ämnen:

Saltsyra

GHS05GHS07

Instruktioner

Prova först på en liten yta.

Arcticlean® Acid Clean Gel direkt eller utblandad beroende på ändamål. Arbeta med borste, pensel eller svamp för maximal effekt. Vid rostlösning kan man lämpligtvis göra ett bad. Vid extrema fall av flygrost på lacken kan man använda Acid Clean Gel tillsammans med lera.

Efter användning i en pumpspruta så rekommenderar vi att rengöra pumpen i vanligt vatten för maximal livslängd.

Spädning:

Normalt bruk: 1:10-1:20

Rostlösning direkt: 1:1-1:5

Rostlösning bad: 1:5-1:10

OBS! Använd EJ på rostfritt stål eller anda känsliga material.

Egenskaper

Användningsområde: Syrarengöring, Flygrostlösare.

Volym: 500 ml

Spädning: Se under instruktioner!

OBS: Använd EJ på Rostfritt stål eller andra känsliga material.

Varumärke: Arcticlean®