Arcticlean

Arcticlean® Fallout

Arcticlean® Fallout är en fälg och flygrostrengöring med färgindikator. Fallout är pH-neutral och tar snabbt bort bromsdamm, flygrost och annan metallbaserad smuts på fälgar, lack, rostfritt, glas m m.

189 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Fallout är en fälg och flygrostrengöring med färgindikator. Fallout är pH-neutral och tar snabbt bort bromsdamm, flygrost och annan metallbaserad smuts på fälgar, lack, rostfritt, glas m m. Fallout lämnar dessutom en yta som hämmar oxidation på järn och aluminium. Fallout färgas röd när den reagerar med metallpartiklar och löser smutsen.

Varning

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/vatten och tvål.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Ämnen:

Sodium mercaptoacetate, (R)-p-mentha-1,8-diene.

GHS07

Instruktioner

Applicera Fallout i ett jämnt lager på ytan som skall rengöras och låt verka. Fallout färgas sedan rött av att de oxiderade metallpartiklarna bryts ned. Vid svåra fall av flygrost kan man svampa eller använda en mikrofiberduk eller borste för att hjälpa till i själva processen.

OBS! Skaka flaskan noga innan användning.

Egenskaper

Användningsområde: Fälg och flygrostrengöring med färgindikator.

Volym: 500 ml

Övrigt: pH-neutral

Varumärke: Arcticlean®