Arcticlean

Arcticlean® Foam Clean

Arcticlean® Foam Clean är ett förtvättsmedel/avfettningsmedel som ger ett tjockt härligt persikodoftande skum, som gör underhållstvätten till ett rent nöje. Foam Clean ger ett härligt tjockt skum och har fantastiska rengöringsförmågor så du enkelt blir av med trafikfilm och annan organisk smuts.

149 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Foam Clean är ett förtvättsmedel/avfettningsmedel som ger ett tjockt härligt persikodoftande skum, som gör underhållstvätten till ett rent nöje. Foam Clean ger ett härligt tjockt skum och har fantastiska rengöringsförmågor så du enkelt blir av med trafikfilm och annan organisk smuts.

Och varför inte blanda i lite Arcticlean® Autoclean + Wax för lite extra styrka och ännu effektivare rengöring!

Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P501 Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Ämnen:

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (1-2,5 EO), sulfater, natriumsalter

GHS05

Instruktioner

Användning av Foam Clean:

  1. Applicera Foam Clean med skumpåläggare/foam lance. (Späd efter behov).
  2. Låt produkten verka 5-10 minuter.
  3. Spola sedan av fordonet med högtryckstvätt och riktigt med vatten.
  4. Fortsätt med nästa steg i din tvättprocess.

Egenskaper

Användningsområde: Förtvättsmedel

Doft: Persika

Blandningsförhållande: Normal spädning 1:4

Varumärke: Arcticlean®