Arcticlean

Arcticlean® Multi Clean APC

Arcticlean® Multi Clean APC är bra till allt mellan himmel och jord. Multi Clean är ett fantastiskt allrengöringsmedel som kan gå från ”mild to wild” beroende på hur du späder den.

Exteriört och interiört för ditt fordon eller varför inte till hemmastädningen, möjligheterna är många med Multi Clean!

179 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Multi Clean APC är bra till allt mellan himmel och jord. Multi Clean är ett fantastiskt allrengöringsmedel som kan gå från ”mild to wild” beroende på hur du späder den. Produkten löser organisk smuts av alla dess sorter, insekter, sot, fett, nikotin m m. Multi Clean kan användas för att göra rent fälgarna, däcken, motorutrymmet, ja möjligheterna är väldigt många.

Multi Clean funkar lika bra interiört för att ta bort envisa och jobbiga fläckar på tyg, plast och vinyl, dessutom luktar produkten fräscht. Tänk på att späda produkten ordentligt bara eftersom den är superkoncentrerad, den räcker länge och kan spädas ända ner till 1:200!

Multi Clean funkar självklart för hemmastädningen i köket, badrummet och avloppet, ja möjligheterna är många.

Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P501 Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Ämnen:

1-Heptanol, 2-propyl- , etoxylerad ( >5 – ≤10 EO )

GHS05

Instruktioner

Applicera Multi Clean med en Tryckspruta eller sprayflaska. Låt Multi Clean verka mellan 5-7 minuter och skölj sedan av noggrant med vatten genom högtryckstvätt eller vattenslang. Lägg med fördel produkten nerifrån och upp för att undvika rinningar.

OBS! Använd ej produkten på varma ytor och låt ej produkten torka in.

Spädning:

– Grovsmuts 1:10-1:20

– normal smuts 1:50-1:100

– Lätt smuts 1:200

Egenskaper

Användningsområde: Effektivt Allrengöringsmedel.

Övrigt: Funkar lika bra för rengöring hemmet som för fordonet.

Volym: 500 ml

Varumärke: Arcticlean®