Arcticlean

Arcticlean® Satin – Däckbehandling

259 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Fara

Faroangivelser
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Kompletterande faroangivelser
EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd/skyddshndskar.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Läkare.

Ämnen:

Hexadecyl-aminoethylaminopropyl-polydimethylsiloxane. Isotridekanoletoxylat. Isotridecanol, etoxylerad (>=2,5 EO). 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

GHS05

Instruktioner

Egenskaper