Autosmart

 Autosmart® Fälgrent

Mycket effektiv men skonsam fälgrengöring från Autosmart® som avlägsnar sot och bromsdamm. Autosmart® Fälgrent kan användas på navkapsel, lackerad stålfälg samt på klarlackad aluminiumfälg. En storsäljare från Autosmart® proffsprodukter som nu även finns till konsument.

175 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® Fälgrent är en mycket effektiv fälgtvätt som avlägsnar sot och bromsdamm. Produkten kan användas på navkapsel, lackerad stålfälg samt på klarlackad aluminiumfälg. Autosmart® Fälgrent är en otroligt lättarbetad produkt med extra stark formula.

 

Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P260 Inandas inte ångor/ sprej. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P405 Förvaras inlåst.

Ämnen:

methyl trimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]propylammonium sulphate < 5% amfotera tensider, < 5% katjoniska tensider, < 5% nonjoniska tensider

UFI:

V8PW-W01D-C00X-RCGP

GHS07GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Vissa fälgar tål inte rengöringsmedel, vid tveksamhet testa först på en mindre yta.

1. Spraya en fälg i taget.

2. Låt verka 1-2 minuter, vid behov bearbeta ytan med svamp eller borste.

3. Skölj av fälgen noga med vatten.

4. Spraya aldrig på varma ytor!

Egenskaper

Användningsområde : Rengöring. Kraftig rengöringsprodukt för däck och fälg.

Volym: 500ml

Förpackning: Sprayflaska

Varumärke: Autosmart®