Autosmart

Autosmart® Nya Skandinaviskt Hårdvax

Autosmart® Nya Skandinaviskt Hårdvax är ett långtidsskyddande vax med mycket god hållbarhet, högt glanstal och som lämnar en lättvättad yta efter sig. Autosmart® Nya Skandinaviskt Hårdvax är ett högkvalitativt vax med extremt bra glans, utvecklat för vårt nordiska klimat.

225 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® Nya Skandinaviskt Hårdvax är ett långtidsskyddande vax med mycket god hållbarhet, högt glanstal och som lämnar en lättvättad yta efter sig. Autosmart® Nya Skandinaviskt Hårdvax är ett högkvalitativt vax med extremt bra glans, utvecklat för vårt nordiska klimat. Mycket enkelt att applicera och ger en härlig ”wetlook” med bra vattenavstötning.

Varning

EUH208 Innehåller Oligomers of aminoalkylmethoxysilanes. Kan orsaka en allergisk reaktion. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas ångor/ sprej.P273 Undvik utsläpp till miljön. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Ämnen:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, Mineralterpentin

UFI:

6C70-11R0-F00Q-0S85

GHS07GHS08GHS02

Instruktioner

Tvätta bilen noga på anvisad plats och låt torka.

  1. Skaka flaskan och applicera sedan en tunt lager över hela bilen med en appliceringssvamp eller en polertrissa.
  2. Låt torka och polera av noga med en ren och mjuk mikrofiberduk.
  3. Äldre bilar eller oxiderade lacker bör poleras innan användning.
  4. Produkten kan läggas på för hand eller med maskin.
  5. Nu har du en blank och skyddande yta.

TIPS: Undvik att arbeta på heta ytor eller direkt solljus.

Egenskaper

Användningsområde: Vaxning av bil. Ger en skyddande yta samtidigt som du skyddar lacken mot skadliga ämnen.

Applicering: För hand eller med en oscillerande polermaskin.

Ytor: Alla lackade ytor.

Bilfärg: Alla

Förpackning: Plastflaska

Volym: 500 ml

Varumärke: Autosmart®