Autosmart

Autosmart® Power Kallavfettning

Storsäljaren från Autosmart® är en tjärlösande kallavfettning som med fördel används under vintern, men även som punktrengöring under resten av året. En stor fördel med Power är att den är mycket skonsam och kan användas på förseglade och vaxade ytor utan att skada det befintliga skyddet, samt att den kan appliceras på fuktiga ytor.

139 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

  • Löser tjära och asfalt från fordon men skadar ej befintliga förseglingar skydd.
  • Tveklöst mest populär genom alla år.
  • Löser även extra tjocka lager smuts.
  • Kan appliceras på både torr och våt yta.

 

Autosmart® tjärlösande kallavfettning som med fördel används under vintern, men även som punktrengöring under resten av året. Produkten löser även extra tjocka lager av tjära, asfalt, salt, fett och olja. En stor fördel med Power är att den är mycket skonsam och kan användas på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet, samt att den kan appliceras på fuktiga ytor.

 

Fara

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H318 Orsakar allvarliga ögonskador

P261 Undvik att inandas ångor/sprej.P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331 Framkalla INTE kräkning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnen:

< 5% nonjoniska tensider

UFI:

F8X2-C0N3-F00F-SQ83

GHS07GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.

(VARNING! Vissa plaster kan ta skada av lösningsmedel. Vid tvekan, kontrollera innan användning.)

BRUKSANVISNING:

Applicera produkten där tjära och asfalt ska avlägsnas, låt verka i 4-5 minuter (låt ej torka in).

Vid behov, använd en svamp.

Skölj av produkten med Högtryckstvätt.

(OBS! Använd ej på het yta.)

Egenskaper

Användningsområde: För avlägsnande av petroleumbaserade (olja/fett baserade) föroreningar på fordon och maskiner.

Volym: 1 liter

Förpackning: Sprayflaska

Varumärke: Autosmart®