Autosmart

Autosmart® Wheel Protector

Håll smutsen borta med fälgvax. Autosmart® Wheel Protector är ett fälgvax för främst lättmetall och kromfälgar. Wheel Protector gör fälgen mycket lättare att rengöra och skyddar från angrepp av bromsdamm och flygrost, samt minskar oxidering och rostangrepp. Tål höga temperaturer.

209 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® Wheel Protector är ett fälgvax för främst lättmetall och kromfälgar. Wheel Protector gör fälgen mycket lättare att rengöra och skyddar från angrepp av bromsdamm och flygrost, samt minskar oxidering och rostangrepp. Tål höga temperaturer.

Fara

EUH208 Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien. Kan orsaka en allergisk reaktion. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P261 Undvik att inandas ångor/ sprej. P280 Använd skyddshandskar.P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Ämnen:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

UFI:

QUJW-N0EH-4004-9Q6G

GHS05GHS02

Ladda ner

Instruktioner

Skaka burken och spraya på trasa eller direkt på fälg, undvik att Wheel Protector kommer i kontakt med bromsskivor.

Polera ut och låt torka i minst 5 minuter.

Torka sedan av Fälgen med ren microfiberduk.

För extra lång hållbarhet, upprepa behandlingen.

Egenskaper

Användningsområde : Fälgvax för dina fälgar.

Volym: 400  ml

Tillämpliga material: Främst lättmetall och kromfälgar.

Tillämpliga platser: Exteriör

Applikationstyp: Spray

Förpackning: Aerosol

Varumärke: Autosmart®