Dodds Rea!

Dodds® Bättringsfärg Baspaket Originallack

Dodds® Bättringsfärg är anpassat för stenskottslagning på lack för ditt fordon. Dodds® Bättringsfärg Baspaket Originallack är färdigt för reparation av stenskott & repor i lacken. Innehåller allt du behöver smidigt förpackat i ett kit med enkla instruktioner. Dodds® bättringsfärg behöver ingen tillblandning utan är redo att användas direkt.

319 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Prishistorik

Lägsta försäljningspris för denna produkt de senaste 30 dagarna innan kampanjen började är 319 kr

Beskrivning

Dodds® Bättringsfärg Baspaket Originallack

Dodds® Bättringsfärg är anpassat för stenskottslagning på lack för ditt fordon. Dodds® Bättringsfärg Baspaket Originallack är färdigt för reparation av stenskott & repor i lacken. Innehåller allt du behöver smidigt förpackat i ett kit med enkla instruktioner. Dodds® bättringsfärg behöver ingen tillblandning utan är redo att användas direkt. Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA.

Vårt omfattande utbud av kulörverktyg som vi använder är från Standox®, som är en av världens ledande tillverkare av billack, vilket ger dig maximal kulörnoggrannhet på ett pålitligt, användarvänligt och mycket effektivt sätt för att få önskade resultat med högsta precision. Dodds® Bättringsfärg är enkel att använda, se vår produktguide som visar hur man gör eller följ beskrivningen som följer med när du beställer marknadens bästa billack. Det ger dig ett fantastiskt resultat med den bästa kvalitén, varje gång. Standox® är godkända av ledande biltillverkare.

OBS!

Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Varning, Multona Fara, Standox, Fara 3M VHB

Multona Lackstift Klarlack:
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STANDOX Basecoat:
H226 – Brandfarlig vätska och ånga. H315 – Irriterar huden. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 – Orsakar allvarliga ögonskador. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

3M VHB
H225Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Multona Lackstift Klarlack:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten [eller duscha]. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter.

STANDOX Basecoat:
P280 – Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 – Undvik att inandas ånga. P264 – Tvätta grundligt efter användning. P305 + P351 + P338, P310 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

3M VHB:
P210A Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261A Undvik att andas in ångor. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P370 + P378G Vid brand: Släck branden med brandbekämpningsmedel lämpligt för brandfarliga vätskor såsom pulver eller koldioxid.

Ämnen:

Multona innehåller: butylacetat. Standox innehåller: n-butyl acetate butan-1-ol Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated maleinsyraanhydrid formaldehyd 3M VHB innehåller: Isopropanol

GHS02GHS07GHS05

Instruktioner

Det är en del att tänka på för att lyckas med lackering. Följ våra 5 steg så får du de bästa förutsättningarna för att nå det resultat du önskar!

1.  Blandning
Skaka flaskan. Det är viktigt att ha en bra blandad färg för att få ett bra resultat. Vi skakar flaskan med färgen under ca. 30 sekunder.

2.  Rengör
Rengör alltid ytan innan arbetet påbörjas. Silikonborttagning tar bort all smuts och silikoner. Använd före och efter slipning, för att lyckas med din lackering.

3.  Grunda
Ska du lacka på plåt? Börja med rostskyddsprimer, välj då Multona® Primer. Lackerar du plast, ska du använda Hagmans® Plastprimer för bäst vidhäftning.

4.  Måla
Nu är det dags för Dodds® Bättringsfärg. Arbeta under normal rumstemperatur och med god ventilation. Använd med fördel Dodds® Premium Micropensel för bästa precision. Låt färgen få torka mellan 2-3 timmar (med en rumstemperatur på 20°C) innan applicering av klarlack sker.

5.  Klarlack
Klarlack ger ett nödvändigt skydd och mer djup i kulören. Multona® Klarlack ger dig den sista touchen och djupet för att lagningen ska bli så bra som det kan bli. Polering kan ske först efter 7-10 dygn efter att klarlacken har torkat.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Originallack anpassat för stenskottslagning och repor i lacken.

Kulör: Blandas efter din färgkod till bilen.

Övrigt: Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Förpackning: Kartong

Returrätt: OBS! Denna vara ingår inte i returrätt.

Innehåller:

1st Dodds® Bättringsfärg Lackstift Originalfärg 60 ml
1st Multona® Klarlack 9ml
5st Dodds® Premium Micropensel
1st 3M™ VHB™ Ytrengöringsservett
1par Colad® Kortidshandskar Nitril Extra

Varumärke: Dodds® Standox® Multona® Colad® 3M™