Dodds

Dodds® Sprayfärg 1K RAL

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA. Dodds® blandar och fyller Sprayburkar med önskad RAL Kulör. Klicka på länken Hitta RAL Färg och välj mellan mängder av olika kulörer.

260 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA.

Vårt omfattande utbud av kulörverktyg som vi använder är från Standox®, som är en av världens ledande tillverkare av billack, vilket ger dig maximal kulörnoggrannhet på ett pålitligt, användarvänligt och mycket effektivt sätt för att få önskade resultat med högsta precision. Dodds® Bättringsfärg är enkel att använda, se vår produktguide som visar hur man gör eller följ beskrivningen som följer med när du beställer marknadens bästa billack. Det ger dig ett fantastiskt resultat med den bästa kvalitén, varje gång. Standox® är godkända av ledande biltillverkare.

Dodds® blandar och fyller sprayburkar med önskad RAL Kulör. Klicka på länken Hitta RAL Färg och välj mellan mängder av olika kulörer. (Viss avvikelse kan förekomma beroende på datorskärm). Färgnyansen återges inte till 100%. OBS. Vi gör endast RAL Classic, Ej RAL Design eller RAL Effect. 

Fara: Hagmans Fillspray Standard + Converter. Varning: STANDOFLEET 2K MS TOPCOAT

Hagmans Fillspray Standard + Converter
H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STANDOFLEET 2K MS TOPCOAT
H226 – Brandfarlig vätska och ånga. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Hagmans Fillspray Standard + Converter
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. * P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P337+313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

STANDOFLEET 2K MS TOPCOAT
P280 – Använd skyddshandskar. P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P273 – Undvik utsläpp till miljön. P261 – Undvik att inandas ånga. : P304 + P312 – VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P302 + P352 – VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Ämnen:

Hagmans Fillspray Standard + Converter: aceton; n-butylacetat. STANDOFLEET 2K MS TOPCOAT: n-butyl acetate 2,3-epoxypropyl neodecanoate bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

GHS02GHS07

Instruktioner

Det är en del att tänka på för att lyckas med lackering. Följ våra 5 steg så får du de bästa förutsättningarna för att nå det resultat du önskar!

1.  Blandning
Skaka flaskan minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas.

2.  Rengör
Rengör alltid ytan innan arbetet påbörjas. Silikonborttagning tar bort all smuts och silikoner. Använd före och efter slipning, för att lyckas med din lackering.

3.  Grunda
Ska du lacka på plåt? Börja då med lämplig rostskyddsprimer, t.ex. SprayMax® 1K Rapid Epoxygrund. Lackerar du plast, ska du använda SprayMax® Plasthäftgrund för bäst vidhäftning.

4.  Måla
Nu är det dags för Dodds® Sprayfärg 1K RAL. Arbeta under normal rumstemperatur och med god ventilation. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna.

5.  Klarlack
Ska ej lackeras över med klarlack.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Lackering

Kulör: Blandas efter önskad RAL Kulör.

Övrigt: Ska ej lackeras över med klarlack.

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca 0,5-1 m².

Säkerhet: Använd skyddsutrustning.

Volym: 400 ml

Returrätt: OBS! Denna vara ingår inte i returrätt.

Varumärke: Dodds® Standox®