Dodds

Dodds® Sprayfärg Billack Originalkulör

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA. Dodds® blandar och fyller Sprayburkar med just din önskade färgkod i 1K spray, solida kulörer och metallic.

260 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA.

Vårt omfattande utbud av kulörverktyg som vi använder är från Standox®, som är en av världens ledande tillverkare av billack, vilket ger dig maximal kulörnoggrannhet på ett pålitligt, användarvänligt och mycket effektivt sätt för att få önskade resultat med högsta precision. Dodds® Bättringsfärg är enkel att använda, se vår produktguide som visar hur man gör eller följ beskrivningen som följer med när du beställer marknadens bästa billack. Det ger dig ett fantastiskt resultat med den bästa kvalitén, varje gång. Standox® är godkända av ledande biltillverkare.

Billack (Baslack) i 1K spray, solida kulörer och metallic. Dodds® blandar och fyller Sprayburkar med just din önskade färgkod. En Baslack ska alltid lackeras över med klarlack och för absolut bästa resultat rekommenderar vi att ni använder SprayMax® 2K klarlack som står emot naturens påfrestningar och lösningsmedel som avfettning och bensin.

OBS!

Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Fara: Hagmans Fillspray Standard Fara: STANDOX BASECOAT

Hagmans Fillspray Standard
H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STANDOX BASECOAT
H226 – Brandfarlig vätska och ånga. H315 – Irriterar huden. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 – Orsakar allvarliga ögonskador. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hagmans Fillspray Standard
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. P210 P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P337+313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

STANDOX BASECOAT
P280 – Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 – Undvik att inandas ånga. P264 – Tvätta grundligt efter användning. : P305 + P351 + P338, P310 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ämnen:

Hagmans Fillspray Standard: aceton; STANDOX BASECOAT: n-butyl acetate butan-1-ol Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated maleinsyraanhydrid formaldehyd

GHS02GHS07GHS05

Instruktioner

Det är en del att tänka på för att lyckas med lackering. Följ våra 5 steg så får du de bästa förutsättningarna för att nå det resultat du önskar!

1.  Blandning
Skaka flaskan minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas.

2.  Rengör
Rengör alltid ytan innan arbetet påbörjas. Silikonborttagning tar bort all smuts och silikoner. Använd före och efter slipning, för att lyckas med din lackering.

3.  Grunda
Ska du lacka på plåt? Börja då med lämplig rostskyddsprimer, t.ex. SprayMax® 1K Rapid Epoxygrund. Lackerar du plast, ska du använda SprayMax® Plasthäftgrund för bäst vidhäftning.

4.  Måla
Nu är det dags för Dodds® Sprayfärg Billack Originalkulör. Arbeta under normal rumstemperatur och med god ventilation. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Låt färgen få torka mellan 2-3 timmar (med en rumstemperatur på 20°C) innan applicering av klarlack sker.

5.  Klarlack
Klarlack ger ett nödvändigt skydd och mer djup i kulören. SprayMax® 2K klarlack ger dig den sista touchen och skyddet för att lagningen ska bli så bra som det kan bli (står emot lösningsmedel som avfettning och bensin). Polering kan ske först efter 7-10 dygn efter att klarlacken har torkat.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Lackering

Kulör: Blandas efter din färgkod till bilen.

Övrigt: Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca 0,5-1 m².

Säkerhet: Använd skyddsutrustning.

Volym: 400 ml

Returrätt: OBS! Denna vara ingår inte i returrätt.

Varumärke: Dodds® Standox®