Hagmans Rea!

Hagmans® Bromsoksfärg Röd

Hagmans® Bromsoksfärg är en specialfärg för synliga bromsdetaljer. Den ger ett fräscht, effektfullt och sportigt intryck. Den tål upp till
150°C. Med Hagmans® bromsokfärg får du en mycket fin yta som är beständig och extremt tålig.

90 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Prishistorik

Lägsta försäljningspris för denna produkt de senaste 30 dagarna innan kampanjen började är 90 kr

Beskrivning

Hagmans® Bromsoksfärg är en specialfärg för synliga bromsdetaljer. Den ger ett fräscht, effektfullt och sportigt intryck. Den tål upp till 150°C. Med Hagmans® bromsokfärg får du en mycket fin yta som är beständig och extremt tålig.

 

 

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/12 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

Ämnen:

Innehåller: Alifatnafta, lätt benzen <0,1 %, n-butylacetat, metyletylketon, Xylen.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Tillvägagångssätt

Ytan skall vara ren, torr och fri från rost. Primer/grundfärg ska inte användas. Skaka burken i 2 min efter att kulorna börjat rassla.  Färgen är överlackeringsbar med sig själv inom 6 timmar. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation.

OBS! Spraya ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Lackering av bromsok.

Färg: Röd

Torktid: Dammtorr efter ca. 15–20 minuter

Temp: Klarar upp till 150°C

Volym: 400 ml

Varumärke: Hagmans®