Hagmans

Hagmans® Carosol Body

Hagmans® Carosol Body är ett alkydbaserat rost och stenskottsskydd. Avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front och slutplåt samt som ljuddämpningsmedel i t.ex. bagageutrymmet. Tål bensin och tvätt med kallavfettningsmedel, samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

241 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol Body är ett alkydbaserat rost och stenskottsskydd. Avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front och slutplåt samt som ljuddämpningsmedel i t.ex. bagageutrymmet. Tål bensin och tvätt med kallavfettningsmedel, samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Xylen

GHS02GHS07GHS08

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka flaskan väl innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca. 4 kg) direkt ur 1 liters förpackningen eller med pensel eller roller. Sprutning kan även ske med koppspruta, då med 3 mm munstycke.

Utrustningen som används vid applicering rengöres med t.ex. cellulosa eller syntetförtunning.

Tips! Används tillsammans med Hagmans® Carosol Sprutpistol.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål

Egenskaper

Användningsområde: Rost & Stenskottsskydd

Basmaterial: Alkyd

Flampunkt: Ca. +27°C

Brandklass: 2A

Lagringstid: 1 år

Förpackning: Flaska

Färg: Svart / Vit

Volym: 1 Liter

Varumärke: Hagmans®