Hagmans

Hagmans® Carosol Bodyspray

Hagmans® Carosol Bodyspray är ett akrylbaserat rost och stenskottsskydd. Avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front och slutplåt m m. Tål bensin och tvätt med kallavfettningsmedel, samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

188 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol Bodyspray är ett akrylbaserat rost och stenskottsskydd. Avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front och slutplåt m m. Tål bensin och tvätt med kallavfettningsmedel, samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Etylacetat.

GHS02GHS07

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja, rost och dylikt. Plåtrena ytor behandlas med Hagmans® Rostskyddsgrund 1K, övriga ytor mattas ner. Tvätta plåtrena och nermattade ytor med Hagmans® Silikonborttagning före applicering. Täck över angränsade ytor. Skaka burken 2 minuter efter att kulorna börjat rassla.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av 25-40 cm vid sprutningen och för den med jämn hastighet från sida till sida. För att undvika att det rinner, spraya relativt tunt 2-3 gånger och låt torka ca. 30-45 sekunder mellan gångerna. Eventuellt stänk avlägsnas omedelbart med t.ex. lacknafta.

Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter munstycket trycks in tills bara drivgas kommer ut. Detta för att förhindra att det täpps igen.

Normal skikttjocklek är 100-300 μm, vilket motsvarar 1-3 dl/m².
Överlackeringsbar efter ca. 15-20 min

Torktiden är omkring 15 min.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Egenskaper

Användningsområde: Rost & Stenskottsskydd

Basmaterial: Akryl

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

Förpackning: Sprayflaska

Färg: Svart / Vit

Volym: 500 ml

Varumärke: Hagmans®