Hagmans

Hagmans® Etch Primer

Hagmans® Etch Primer används som rostskyddsgrund på vanlig plåt, galvaniserad plåt och aluminium som skall täckmålas. Hagmans® Etch Primer kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem.

129 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Etch Primer används som rostskyddsgrund på vanlig plåt, galvaniserad plåt och aluminium som skall täckmålas. Hagmans® Etch Primer kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Torktiden är endast ca. 10 minuter vid + 20°C.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter

Ämnen:

Innehåller: aceton, propan-1-ol, 2-metylpropan-1-ol, Epoxiharts med genomsnittlig molekylvikt 700 <1200.

GHS02GHS05GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Avlägsna eventuella rostfläckar med slippapper och tvätta med t.ex. Hagmans® Silikonborttagning.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Hagmans® Etch Primer är dammtorr efter ca. 10 minuter vid +20°C. Efter ca. 2 timmars torktid kan överlackering ske, med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Vid extra höga krav på ytfinish slipas grundfärgen, innan applicering av täckfärg, t.ex. med slippapper P600. Får ej övermålas med polyester eller epoxyprodukter.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Plåtrena ytor och aluminium som skall täckmålas.

Basmaterial: Konstharts

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 10 min

Övermålningsbar: Tidigast efter 2 timmar.

Lagringstid: 2 år

Volym: 400 ml

Kulör: Grå

Varumärke: Hagmans®