Hagmans

Hagmans® Fälgfärg Silvergrå

Hagmans® Fälgfärg ger ett bra skydd och bevarar fälgarnas ursprungliga glans. Fälgfärgen är till för att återställa dina fälgar och samtidigt stärka dem. Hagmans® Fälgfärg ger även ett bra skydd mot stenskott och svår smuts.

79 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Fälgfärg ger ett bra skydd och bevarar fälgarnas ursprungliga glans. Fälgfärgen är till för att återställa dina fälgar och samtidigt stärka dem. Hagmans® Fälgfärg ger även ett bra skydd mot stenskott och svår smuts. Perfekt till bilen, husvagnen, i hemmet, verkstaden m m. Bästa resultat erhålles om man använder sig av en grundfärg t.ex. Hagmans® Grundfärg, innan fälgfärgen appliceras.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Aceton, n-Butylacetat

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla plåtrena ytor med Rostskyddsgrund.

Bruksanvisning/Applicering

Skaka burken minst 2 min efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. Provspraya och kontrollera kulören.
Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sekunder mellan gångerna. Överlackeringsbar med sig själv inom 30 min. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter 24 timmar i rumstemperatur.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Återställa dina fälgar och samtidigt stärka dem.

Basmaterial: Alkydharts, oljemodefierat (konstharts)

Torktid vid 20°C: Dammtorr 15-20 minuter, Klibbtorr 1-2 timmar, Genomtorr 6-8 dagar.

Färg: Silvergrå

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Färg: Silvergrå

Volym: 400 ml

Förpackning: Sprayburk

Varumärke: Hagmans®