Filltec Rea!

Hagmans® Filltec® Light

Hagmans® Filltec® Light är ett 2K lättvikts-polyesterspackel med mycket bra slipegenskaper utvecklat för att fylla bucklor och skador på karosseridelar gjorda av stål, förzinkat stål, aluminium och mindre repor i plast.

199 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Prishistorik

Lägsta försäljningspris för denna produkt de senaste 30 dagarna innan kampanjen började är 199 kr

Beskrivning

Hagmans® Filltec® Light är ett 2K lättvikts-polyesterspackel med mycket bra slipegenskaper utvecklat för att fylla bucklor och skador på karosseridelar gjorda av stål, förzinkat stål, aluminium och mindre repor i plast.

Fara

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.). Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren, 2,2′-(m-tolylimino)diethanol, Maleinsyraanhydrid. B-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Rengör underlaget före slipning. Använd varmt tvålvatten, skölj med varmt vatten. Slipa bort eventuell lack ner till plåtren yta med P180 – P240, eller mattslipa utan att gå igenom något lackskikt. Före spackling, rengör och avfetta underlaget.

Bearbetning:

Applicera spacklet på plåtren yta. Undvik tjocka spackelkanter runt skadan; jämna ut kanterna med spackelspaden. Applicera inte Filltec® Light direkt på gamla genomslipade lackytor eller på syrainnehållande Washprimer. För system som skall uppfylla kraven på högsta kvalitet vad gäller korrosionsskydd skall Filltec® Light alltid appliceras på 2K Epoxyprimer, (t.ex. SprayMax 2K Epoxy Primer).

Appliceringstemperatur 15°C – 35°C.

Torktid:

Slipbar efter 15-20 minuter vid 20°C.
Slipbar efter 10 minuter vid forcerad torkning i 40°C.

Egenskaper

Användningsområde: Fylla bucklor och skador på karosseridelar gjorda av stål, förzinkat stål, aluminium och mindre repor i plast.

Underlag: Stål, Förzinkat stål, Aluminium, Polyesterlaminat, Plast (mindre och ytliga repor i hårda/flexibla plaster, max. 2 mm djupa och 50 mm långa) och 2K Epoxy (max. skikttjocklek 15 μm).

Övermålningsbar: De flesta grundfärger, med undantag för vattenspädda produkter

Personligt Skydd: Använd lämplig skyddsutrustning. Dodds rekommenderar att ni använder friskluftsmask.

Förvaring: Förvaras med väl tillslutet lock. Bästa förvaringstemperatur +20°C (undvik stora temperaturvariationer).

Blandningsförhållande: 100 delar Filltec® Light komp.A, 2-3 delar härdare.

Basinnehåll komp.A: Polyesterharts

Basinnehåll komp.B: Peroxid

Brukstid: 3-4 minuter vid 20°C

Slipbar: 15-20 minuter vid 20°C

Kulör: Ljus beige

Vikt: 1,05 kg

Volym ca: 1,3 liter

Förpackning: Plåtburk

Varumärke: Hagmans® Filltec®