Filltec Rea!

Hagmans® Filltec® Softflex

Hagmans® Filltec® Softflex är ett 2K polyesterspackel utvecklat för att laga små skador på karosseridelar av plast. En kvalitetsprodukt från Hagmans® Filltec®.

199 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Prishistorik

Lägsta försäljningspris för denna produkt de senaste 30 dagarna innan kampanjen började är 199 kr

Beskrivning

Hagmans® Filltec® Softflex är ett 2K polyesterspackel utvecklat för att laga små skador på karosseridelar av plast. En kvalitetsprodukt från Hagmans® Filltec®.

Fara

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.). Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren, 2,2′-(m-tolylimino)diethanol, Maleinsyraanhydrid. B-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid

GHS02GHS07GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Rengör underlaget före slipning. Använd varmt tvålvatten, skölj med varmt vatten. Slipa bort eventuell lack med P180 – P240, eller mattslipa utan att gå igenom något lackskikt. Före spackling, rengör och avfetta underlaget.

Bearbetning:

Applicera spacklet på bar plastyta. Undvik tjocka spackelkanter runt skadan; jämna ut kanterna med spackelspaden. Applicera inte Filltec® Softflex direkt på gamla genomslipade lackytor eller på syrainnehållande Washprimer.

Appliceringstemperatur 15°C – 35°C.

Torktid:

Slipbar efter 20-25 minuter vid 20°C.
Slipbar efter 10 minuter vid forcerad torkning i 40°C.

Egenskaper

Användningsområde: 2K polyesterspackel utvecklat för att laga små skador på karosseridelar av plast.

Underlag: Plast

Övermålningsbar: De flesta grundfärger, med undantag för vattenspädda produkter

Personligt Skydd: Använd lämplig skyddsutrustning. Dodds rekommenderar att ni använder friskluftsmask.

Förvaring: Förvaras med väl tillslutet lock. Bästa förvaringstemperatur +20°C (undvik stora temperaturvariationer).

Blandningsförhållande: 100 delar Filltec® Softflex komp.A, 2-3 delar härdare.

Basinnehåll komp.A: Polyesterharts

Basinnehåll komp.B: Peroxid

Brukstid: 4-5 minuter vid 20°C

Slipbar: 20-25 minuter vid 20°C

Kulör: Grå/svart

Volym ca: 1,3 liter

Vikt: 2,1 kg

Förpackning: Plåtburk

Varumärke: Hagmans® Filltec®