Hagmans

Hagmans® Stålplast Glass Fibre

Hagmans® Stålplast Glass Fibre är ett glasfiberförstärkt 2-komp, polyesterspackel för lagning av rostskadad bilplåt, vid förstärkning av
profiler eller balkar, vid vissa reparationsarbeten av båtar m m. Slipbar efter ca. 20 min.

135 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Glass Fibre är ett glasfiberförstärkt 2-komp, polyesterspackel för lagning av rostskadad bilplåt, vid förstärkning av
profiler eller balkar, vid vissa reparationsarbeten av båtar m m. Slipbar efter ca. 20 min. Vi vill med det bestämdaste, varna för att använda glasfiberspackel till att laga genomgående hål i glasfiberarmerade båtar, då armeringseffekten i glasfiberspackel inte är tillräckligt hög för detta ändamål. Ytsprickor i sådana båtar lagas alldeles utmärkt med t.ex. Hagmans® Stålplast Micro.

Fara

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter

B-KOMP:Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren; 2,2′-(m-tolylimino)diethanol; maleinsyraanhydrid. B-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Bruksanvisning:

Stålplast Glass Fibre komp.A blandas noggrant med 2-3 % härdare komp.B (tub), på t.ex. ett spackelblock eller en kartongbit. Blanda inte mer åtgången än vad som förbrukas inom 5 minuter.

Förbehandling:

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Olja och fett borttages med t.ex. Hagmans® Silikonborttagning. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Efter slipning avfettas ytan på nytt.

Applicering:

Stålplast Glass Fibre kan appliceras med stål eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är + 20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min, och härdtiden ca. 15 min. Rengör verktyg efter användning.

Efterbehandling:

När spacklet har härdat, slipas ytan med grovt slippapper. Önskas en jämn och fin yta bör denna avjämnas (beläggas) med Hagmans® Stålplast Flexible eller Micro.

Egenskaper

Användningsområde: För lagning av rostskadad bilplåt och förstärkning av profiler och balkar.

Basmaterial: Omättad polyester med glasfiberflock.

Härdartyp: 50%-ig bensoylperoxid

Spec. vikt: Ca. 1,50 kg/lit.

Flampunkt: Ca. + 31°C

Brandklass: 2b

Geltid vid +20°C: Ca. 5 min med 2% härdare

Torktid (luft): Slipbar efter ca. 15 min.

Emballage: Komp.A (spackel) levereras i burk. Komp.B (härdare) levereras i tub.

Blandningsförhållande: Tillsätt 2-3 % komp.B till komp.A och blanda noggrant.

Lagringstid: 1 år

Spec. egenskaper: Stålplast Glass Fibre har utmärkt vidhäftning och elasticitet jämfört med liknande produkter.

Förpackning: 0,18 Liter

Varumärke: Hagmans®