Hagmans

Hagmans® Grundfärg

Hagmans® Grundfärg är med sina rostskyddande egenskaper avsedd att användas på slipade, spacklade och övriga ytor som skall täckmålas. Hagmans® Grundfärg kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande, 1K och 2K lacksystem.

89 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Grundfärg är med sina rostskyddande egenskaper avsedd att användas på slipade, spacklade och övriga ytor som skall täckmålas. Hagmans® Grundfärg kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande, 1K och 2K lacksystem. Med en torktid på endast ca. 15 minuter ger Hagmans® Grundfärg en tät och jämn yta, idealisk för täcklackering.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

Ämnen:

Innehåller: Aceton, n-butylacetat, etylacetat.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla rena plastdelar med Hagmans® Plastprimer.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Grundfärg med rostskyddande egenskaper.

Basmaterial: Nitrokombinationsharts

Torktid vid 20°C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca. 30 min,  Genomtorr ca. 24 timmar.

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Volym: 400 ml

Kulör: Grå & Röd

Varumärke: Hagmans®