Hagmans

Hagmans® Stålplast Karosserikitt Patron

Hagmans® Stålplast Karosserikitt är ett syntetgummibaserat tätningsmedel som används vid tätning av plåtdetaljer på t.ex. bilar, bussar, husvagnar m m. Kan övermålas med billack efter ca. 2 timmars torktid vid +20°C.

151 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Karosserikitt är ett syntetgummibaserat tätningsmedel som används vid tätning av plåtdetaljer på t.ex. bilar, bussar, husvagnar m m. Kan övermålas med billack efter ca. 2 timmars torktid vid +20°C. Appliceras med fogspruta.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Reaktionsmassa av etylbensen och xylen

GHS02GHS07GHS08

Ladda ner

Instruktioner

Ytor som skall tätas måste vara torra samt fria från fett och smuts. Applicering sker med en fogspruta. Fogning bör ej utföras vid temperaturer under +5°C för att säkerställa vidhäftningen. Utrustningen som använts vid applicering rengörs i Xylen.

Egenskaper

Användningsområde: Tätningsmedel som används vid tätning av plåtdetaljer på t.ex. bilar, bussar, husvagnar m m.

Basmaterial: Syntetgummi

Färg: Ljusgrå

Lagringstid: 2 år

Förpackning: Finns i två olika förpackningar. 1 Liter plåtburk. 310 ml patron.

Varumärke: Hagmans®