Hagmans

Hagmans® Klarlack Blank

Hagmans® Klarlack är en akrylbaserad, snabbtorkande klarlack vilket används som topplack, då man vill skydda och bevara färgtonen.  Hagmans® Klarlack är otroligt enkel att applicera.

89 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Klarlack är en akrylbaserad, snabbtorkande klarlack vilket används som topplack, då man vill skydda och bevara färgtonen.  Hagmans® Klarlack är otroligt enkel att applicera.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Aceton, n-Butylacetat.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter ca. 24 timmar vid rumstemperatur.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Används som topplack till baslacker.

Bas: Akryl

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 10-15 min, Klibbtorr ca. 30 min, Genomtorr ca. 24 tim.

Förpackning: Sprayburk

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Volym: 400 ml

Varumärke: Hagmans®