Hagmans

Hagmans® Plastprimer

Hagmans® Plastprimer ger ökad vidhäftning vid spackling eller lackering av hårda eller halvhårda plaster. Primern är transparent men innehåller små mängder silverpigment för visualisering.

109 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Plastprimer ger ökad vidhäftning vid spackling eller lackering av hårda eller halvhårda plaster. Primern är transparent men innehåller små mängder silverpigment för visualisering. Hagmans® Plastprimer används för att ge ökad vidhäftning vid lackering och bättringar vid stenskottslagning på plastytor.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Xylen, Etylbenzen

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Ytor som ska spacklas torrslipas med 180-240 korn och ytor som ska lackas slipas med 600 korn innan applicering av Hagmans® Plastprimer.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 1 gång med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, låt torka i ca. 5-10 minuter. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Ger ökad vidhäftning vid spackling eller lackering av plaster.

Basmaterial: Polymer

Torktid vid 20°C: ca. 5 min

Övermålningsbar: Tidigast efter 24 timmar.

Lagringstid: 2 år

Volym: 400 ml

Kulör: Transparent men innehåller små mängder silverpigment för visualisering.

Varumärke: Hagmans®