Hagmans

Hagmans® Rostskyddsgrund 1K

Hagmans® Rostskyddsgrund 1K används på vanlig plåt, galvaniserad plåt och aluminium som ska täckmålas. Hagmans® Rostskyddsgrund 1K kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Fungerar även utmärkt som svetsprimer.

129 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Rostskyddsgrund 1K används på vanlig plåt, galvaniserad plåt och aluminium som ska täckmålas. Hagmans® Rostskyddsgrund 1K kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Hagmans® 1K Rostskyddsgrund är en slipbar rostskyddsprimer med mycket bra rostskydd. Fungerar även utmärkt som svetsprimer.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: propan-2-ol; aceton.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Avlägsna eventuella rostfläckar med slippapper och tvätta med t.ex. Hagmans® Silikonborttagning.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Hagmans® Rostskyddsgrund 1K är dammtorr efter ca. 10 minuter vid +20°C. Efter ca. 2 timmars torktid kan överlackering ske, med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Vid extra höga krav på ytfinish slipas grundfärgen, innan applicering av täckfärg, t.ex. med slippapper P600.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsprimer för plåtrena ytor och aluminium som skall täckmålas.

Basmaterial: Konstharts.

Lagringstid: 2 år

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 10 min.

Övermålningsbar: För bästa resultat efter 2h och framåt. Produkten kan även efter denna tid slipas med bra resultat.

Volym: 400 ml

Kulör: Röd

Varumärke: Hagmans®