Hagmans

Hagmans® Rostskyddsprimer Röd

Hagmans® Rostskyddsprimer är en kromatfri alkydbaserad grundfärg, vilken är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg m m. Hagmans® Rostskyddsprimer används med utmärkt resultat som grund under Hagmans® Carosol Body.

139 kr319 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Rostskyddsprimer är en kromatfri alkydbaserad grundfärg, vilken är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg m m. Hagmans® Rostskyddsprimer används med utmärkt resultat som grund under Hagmans® Carosol Body.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Xylen, etylbenzen, kolväten C9 aromatiska

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja och dylikt innan applicering sker.

Bruksanvisning

Rör upp burkens innehåll till lagom konsistens.

Applicering

Stryk ett jämnt lager över ytan med pensel, gärna flera gånger. Låt torka mellan varje gång. Hagmans® Rostskyddsprimer appliceras även med utmärkt resultat genom målning med färgspruta. Täckförmågan är 6-8 m2/liter. Efter ca. 30 minuter till 3 timmar eller efter
5 dygn kan den målade ytan övermålas, med de flesta förekommande lacker.

Som förtunnings och rengöringsmedel används Xylen.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsprimer är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas.

Basmaterial: Alkyd

Densitet: ca. 1,37 kg/l.

Flampunkt: +30°C

Brandklass: 2a

Torktid: ca. 30 minuter

Lagringstid: 1 år

Kulör: Röd

Volym: Finns i 300 ml och 1 Liter.

Förpackning: Plåtburk

Varumärke: Hagmans®