Hagmans

Hagmans® Silikonborttagning Spray

Hagmans® Silikonborttagning är ett snabbt lösnings och rengöringsmedel med låg ytspänning. Hagmans® Silikonborttagning är ett perfekt rengöringsmedel som rensar ytan från fett, olja och smutsfläckar innan applicering av grundfärg och täckfärg.

89 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Silikonborttagning är ett snabbt lösnings och rengöringsmedel med låg ytspänning. Hagmans® Silikonborttagning är ett perfekt rengöringsmedel som rensar ytan från fett, olja och smutsfläckar innan applicering av grundfärg och täckfärg. Mycket effektivt avfettningsmedel som förbättrar förutsättningarna för din lack att fästa bättre på underlaget.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; n-butanol.

GHS02GHS07

Instruktioner

Silikonborttagning är avsett för avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Egenskaper

Användningsområde: Avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Basmaterial: Speciallösningsmedel med låg ytspänning.

Brandklass: 2a

Volym: 400 ml

Förpackning: Sprayburk

Säljs: 1 st

Varumärke: Hagmans®