Hagmans

Hagmans® Silikonborttagning

Hagmans® Silikonborttagning är ett snabbt lösnings och rengöringsmedel med låg ytspänning. Hagmans® Silikonborttagning är ett perfekt rengöringsmedel som rensar ytan från fett, olja och smutsfläckar innan applicering av grundfärg och täckfärg.

230 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Silikonborttagning är ett snabbt lösnings och rengöringsmedel med låg ytspänning. Hagmans® Silikonborttagning är ett perfekt rengöringsmedel som rensar ytan från fett, olja och smutsfläckar innan applicering av grundfärg och täckfärg. Mycket effektivt avfettningsmedel som förbättrar förutsättningarna för din lack att fästa bättre på underlaget.

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics EG-nr 927-241-2

GHS02GHS07GHS08

Instruktioner

Silikonborttagning är avsett för avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Egenskaper

Användningsområde: Avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Basmaterial: Speciallösningsmedel med låg ytspänning.

Brandklass: 2a

Volym: 1 Liter

Förpackning: Burk

Säljs: 1 st

Varumärke: Hagmans®