SprayMax

SprayMax® 1K Füllprimer

SprayMax® 1K Füllprimer är en serie med primers som är färganpassade för att uppnå bästa slutresultat. Det är viktigt att göra rätt från början.

246 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 1K Füllprimer är en serie med primers, som är färganpassade för att uppnå bästa slutresultat. Det är viktigt att göra rätt från början, denna början handlar om ordentlig rengöring och en bra primer! Med en primer fäster färgen bättre och ger ett snyggare slutresultat. 1K Füllprimer har otroligt bra rostskyddande egenskaper. SprayMax® 1K Füllprimer Finns i färgerna Vit, Ljusgrå, Grå, Mörkgrå och Svart.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: aceton; butan-1-ol; propan-1-ol; Epoxiharts med genomsnittlig molekylvikt 700 <1200

GHS02GHS07

Instruktioner

Förbehandling

Avlägsna eventuella rostfläckar med slippapper och tvätta med t.ex. SprayMax® Silikonborttagning Aqua Spray

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. SprayMax® 1K Füllprimer är dammtorr efter ca. 10 minuter vid +20°C. Efter ca. 2 timmars torktid kan överlackering ske, med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem. Vid extra höga krav på ytfinish slipas grundfärgen, innan applicering av täckfärg, t.ex. med slippapper P600. Får ej övermålas med polyester eller epoxyprodukter.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Ger den bästa vidhäftningen för att applicera färg eller filler/grundfärg ovanpå.

Volym: 400ml

Färg: Vit / Ljusgrå / Grå / Mörkgrå / Svart

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca 0,5-1m m2.

Förpackning: Sprayburk

Varumärke: SprayMax®