SprayMax

SprayMax® 1K Klarlack Blank

SprayMax® 1K Klarlack Blank är en akrylbaserad, snabbtorkande klarlack vilket används som topplack, då man vill skydda och bevara färgtonen. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom. Avsedd för lackering av maskiner, verktyg, detaljer på bilen m m.

209 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 1K Klarlack Blank är en akrylbaserad, snabbtorkande klarlack vilket används som topplack, då man vill skydda och bevara färgtonen. SprayMax® 1K Klarlack Blank är otroligt enkel att applicera och ger en utmärkt sprutbild (likt en riktigt färgspruta) och används vanligtvis för större ytor men funkar såklart för mindre lackeringar också. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom. Avsedd för lackering av maskiner, verktyg, detaljer på bilen m m.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: aceton; n-butylacetat; propan-2-ol; etylacetat

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter ca. 24 timmar vid rumstemperatur.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Används som topplack till basfärger, detta görs för att skydda och bevara färgtonen.

Sprutbild: Bred (sprutbilden är lik en färgspruta).

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca. 0,5-0,75m².

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 10-15 min, Klibbtorr ca. 20-30 min, Genomtorr ca. 24 tim.

Förpackning: Sprayburk

Volym: 400 ml

Varumärke: SprayMax®