SprayMax

SprayMax® 2K Rapid Klarlack

SprayMax® 2K Rapid Klarlack är en snabbtorkande högglansig 2-komponent klarlack med hög slitstyrka och kemikaliebeständighet. Denna produkt har en lång hållbarhet mot väder, kemikalier och utmärkt motståndskraft mot bensin. Söker du det bästa resultatet på finish av din lackering, ja då är SprayMax® 2K Rapid Klarlack rätt produkt för arbetet.

309 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 2K Rapid Klarlack är en snabbtorkande högglansig 2-komponent klarlack med hög slitstyrka och kemikaliebeständighet. Denna produkt har en lång hållbarhet mot väder, kemikalier och utmärkt motståndskraft mot bensin. SprayMax® 2K Rapid Klarlack har en utmärkt sprutbild (likt en riktigt färgspruta) och används vanligtvis för mindre ytor. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom. Används som topplack till basfärger, detta görs för att skydda och bevara färgtonen. Söker du det bästa resultatet på finish av din lackering, ja då är SprayMax® 2K Rapid Klarlack rätt produkt för arbetet.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: aceton; n-butylacetat; Alifatisk polyisocyanat; aromatnafta, medeltung benzen < 0,1 %; 3isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers; α-3-[3-(2H-benzotriazol2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxifenyl]propionyl-ω-hydroxipoly(oxietylen) och α-3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxifenyl]propionyl-ω-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tertbutyl-4-hydroxyphenyl]propionyloxypoly(oxyethylen).

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Skaka flaskan i ca. 2 minuter. Aktivera sedan härdaren i sprayflaskan genom att ta den röda applikatorn som sitter i locket, vänd sprayflaskan upp och ner och tryck upp den röda applikatorn i botten av sprayflaskan. Vänta ca. 30 sekunder och skaka sedan flaskan i ytterligare 2 minuter, för att blanda klarlack och härdare. Viktigt att tänka på här, är att efter den röda applikatorn är i tryckt i botten av flaskan, har du en användningstid på 14h med produkten. Efter detta är det bara att slänga flaskan då den är förbrukad.

Det är viktigt att ha en bra blandad produkt för att få ett bra resultat.

Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Polering kan ske först efter 4-7 dygn efter att klarlacken har torkat.

Tänk på: Produkten har en användningstid på 14h efter att härdaren är aktiverad.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Används som topplack till basfärger, detta görs för att skydda och bevara färgtonen.

Förbrukningstid efter att hädare är aktiverad: 14h

Sprutbild: Bred (sprutbilden är lik en färgspruta).

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca. 0,3-0,5m².

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 7-10 min, Klibbtorr ca. 60 min, Genomtorr ca. 10 tim.

Förpackning: Sprayburk

Volym: 250 ml

Varumärke: SprayMax®