SprayMax

SprayMax® Plasthäftgrund

SprayMax® Plasthäftgrund har utmärkta vidhäftningsegenskaper för plastdelar. Dess höga elasticitet och snabba torktid gör den både enkel att applicera och tidsbesparande. Produkten är transparent men innehåller små mängder silverpigment för att man ska se vart man grundat.

246 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® Plasthäftgrund har utmärkta vidhäftningsegenskaper för plastdelar. Dess höga elasticitet och snabba torktid gör den både enkel att applicera och tidsbesparande. Produkten är transparent men innehåller små mängder silverpigment för att man ska se vart man grundat.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Xylen, Etylbenzen

GHS02GHS07

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda innan applicering av SprayMax® Plasthäftgrund.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 1 gång med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, låt torka ca. 10 minuter. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Ökad vidhäftning på plastdelar.

Kulör: Transparent med små mängder silverpigment.

Förpackning: Aerosol

Volym: 400 ml

Varumärke: SprayMax®