SprayMax

SprayMax® Täckfärg Svart 1K

SprayMax® Svart 1K är en snabbtorkande lackfärg, för en snyggare ytfinish. SprayMax® Svart 1K ger en högtäckande yta och är avsedd att användas till bilen, husvagnen, båten, verktyg m m. Produkten kan även användas inom industri samt hem & fritid.

199 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® Svart 1K är en snabbtorkande lackfärg, för en snyggare ytfinish. SprayMax® Svart 1K ger en högtäckande yta och är avsedd att användas till bilen, husvagnen, båten, verktyg m m. Produkten kan även användas inom industri samt hem & fritid. Vid övermålning av andra färgtyper eller underlag man ej har koll på, bör man först grundmåla underlaget med t.ex. SprayMax® 1K Unifill S2. Plåtrena ytor grundmålas med SprayMax® 1K Rapid Epoxygrund.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Aceton, n-Butylacetat, Butanon

GHS02GHS07

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla plåtrena ytor med rostskyddsgrund, övriga ytor med universal grundfärg.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 minuter efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Provspraya och kontrollera kulören. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 30-45 sek mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter ca. 24 timmar vid rumstemperatur.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Avsedd för lackering av maskiner, verktyg, detaljer på bilen m m.

Basmaterial: Nitrokombinationsharts

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 5 min, Klibbtorr ca. 30 min,  Genomtorr ca. 3 timmar.

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Volym: 400 ml

Glans: Matt 4-7, Halvblank 27-33, Blank 80.

Kulör: RAL 9005

Varumärke: SprayMax®