SprayMax

SprayMax® Blender Clear

SprayMax® Blender Clear används för att jämna ut övergången mellan ny och gammal lackering. SprayMax® Blender Clear appliceras omedelbart efter SprayMax® 2K Klarlack i övergångszonen som skall jämnas till.

254 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® Blender Clear används för att jämna ut övergången mellan ny och gammal lackering. SprayMax® Blender Clear appliceras omedelbart efter SprayMax® 2K Klarlack i övergångszonen som skall jämnas till.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. P103 Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Ämnen:

Innehåller: Cyklohexanon

GHS02GHS05GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Skaka flaskan väl.

– Inga förberedelser behövs innan applicering av SprayMax® Blender Clear.

– Applicera Blender Clear omedelbart efter SprayMax® 2K Klarlack i övergångszonen som skall jämnas till.

– Ingen flash off tid behövs för SprayMax® 2K Klarlack.

– Applicera 2-3 jämna korsgångar i övergångszonen på 2K Klarlack till dess en jämn övergång uppnås.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Jämna ut övergången mellan ny och gammal lackering.

Lagringstid: 24 månader vid 20°C.

Förpackning: Sprayburk

Volym: 400 ml

Varumärke: SprayMax®