Hagmans

Hagmans® Stålplast Chemical Metal

Hagmans® Stålplast Chemical Metal används för att reparera trä, metall, porslin, betong med flera material, samt för tätning av bensintankar, element, rör, vattentankar, hängrännor m m. Chemical Metal är beständig mot bensin, kylarvätska, olja, vatten m m.

294 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Chemical Metal används för att reparera trä, metall, porslin, betong med flera material, samt för tätning av bensintankar, element, rör, vattentankar, hängrännor m m. Produkten är beständig mot bensin, kylarvätska, olja, vatten m m. Hagmans® Stålplast Chemical Metal är även utmärkt för att reparera och sammanfoga exempelvis trä, metall, porslin, betong med flera material. Den ger efter ca 10 minuters härdning en mycket stark lagning eller sammanfogning.

A-KOMP: Fara B-KOMP: Varning

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid B-KOMP: Innehåller: Styren, Maleinsyraanhydrid.

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas. Slipa bort rost och gammal färg. Se till att reparationsytan är absolut torr. Stålplast Chemical Metal komp.A blandas noggrant med 2-3 % härdare komp.B på t.ex. ett spackelblock. Används för lite eller för mycket härdare så försämras egenskaperna hos Hagmans® Stålplast Chemical Metal. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 5 minuter. Ytan som ska lagas eller sammanfogas måste vara torr och fri från smuts, damm, olja, vax, fett eller liknande. Rengör med Hagmans® Silikonborttagning och torka av. På de flesta material får man bäst vidhäftningen om ytan först slipas med ett grovt slippapper.

Applicering:

Vid tätning av läckande bensintankar, element, rör, vattentankar, applicera ett minst 5 mm tjockt lager med Chemical Metal över hela reparationsytan plus 3-4 cm utanför reparationsytan, detta för att få bästa resultat. Efter härdning (ca 15 min) läggs lämpligtvis ytterligare ett lager, slipa mellan varje lager. När det gäller reparation av rör som är utsatta för konstant tryck, rekommenderas armering med glasfiberberväv. Impregnera en glasfiberremsa med färdigblandad Chemical Metal och linda runt röret.

Efterbehandling:

Kan slipas och borras i efter ca 15 minuter. Tål temperaturer mellan –40 °C och +130 °C.

Egenskaper

Användningsområde: Tätning av läckande bensintankar, element, rör, vattentankar, hängrännor m m.

Basmaterial: Omättad polyester

Härdartyp: 50%-ig bensoylperoxid

Densitet: 1,85 kg/l

Flampunkt: +31 °C

Brandklass: 2b

Geltid: Omkring 5 min (arbetstid) vid +25°C (2% härdare)

Torktid: 10-15 min

Volym: 0,55 Liter

Varumärke: Hagmans®