Hagmans

Hagmans® Stålplast Flexible

Hagmans® Stålplast Flexible är ett ett mycket värme och vibrationståligt 2-komp. polyesterspackel främst för plåt och plastskador. Stålplast Flexible har mycket god vidhäftning mot de flesta plasttyper av halvhård till hård karaktär.

133 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Flexible är ett ett mycket värme och vibrationståligt 2-komp. polyesterspackel främst för plåt och plastskador. Slipbar efter ca. 15-20 min. Stålplast Flexible är ett 2-komp. polyesterspackel vars fyllnadsmaterial är sammansatt så att spacklet blir mycket homogent men ändå flexibelt, lätt att slipa och med en mycket god vidhäftning. Spacklet tål att brännlackeras utan att förlora sin förmåga och elasticitet. Hagmans® Stålplast Flexible används vid lagning av plåt skador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m m. Stålplast Flexible har dessutom mycket god vidhäftning mot de flesta plasttyper av halvhård till hård karaktär.

A-KOMP: Fara B-KOMP: Varning

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan).

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren, Maleinsyraanhydrid, 2,2′-(m-tolylimino)diethanol. B-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas. Slipa bort rost och gammal färg. Se till att reparationsytan är absolut torr. Stålplast Flexible komp.A blandas noggrant med 2-3 % härdare komp.B på t.ex. ett spackelblock. Används för lite eller för mycket härdare så försämras egenskaperna hos Hagmans® Stålplast Flexible. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 5 minuter. Ytan som ska lagas eller sammanfogas måste vara torr och fri från smuts, damm, olja, vax, fett eller liknande. Rengör med Hagmans® Silikonborttagning och torka av. På de flesta material får man bäst vidhäftningen om ytan först slipas med ett grovt slippapper.

Applicering:

Stålplast Flexible appliceras med stål eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C, arbetstiden är då omkring 4 min och härdtiden ca. 15 min.

Efterbehandling:

Efter ca. 15-20 minuter är Hagmans® Stålplast Flexible om så önskas, klar att slipa.

Egenskaper

Användningsområde: Lagning av plåtskador.

Basmaterial: Omättad polyester

Härdartyp: 50%-ig dibensoylperoxid

Densitet: 1,85 kg/l

Flampunkt: +31 °C

Brandklass: 2b

Övrigt: God vidhäftningsförmåga mot de flesta plasttyper av halvhård till hård karaktär.

Torktid: ca. 20 min

Volym: 0,18 Liter

Varumärke: Hagmans®