Hagmans

Hagmans® Stålplast Micro

Hagmans® Stålplast Micro är ett extremt lättspacklat och lättslipat 2-komp polyesterspackel av lättviktstyp. Slipbar efter 15-20 min.

139 kr305 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Micro är ett extremt lättspacklat och lättslipat 2-komp polyesterspackel av lättviktstyp. Slipbar efter 15-20 min. Lämpliga användningsområden är vid t.ex. lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål och trä m.m.

A-KOMP: Fara B-KOMP: Varning

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.)

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren, Maleinsyraanhydrid. B-KOMP: Innehåller: dibensoylperoxid

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Bruksanvisning:

Stålplast Micro komp.A blandas noggrant med 2-3 % härdare (komp.B) på t.ex. ett spackelblock eller kartongbit. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter.

Applicering:

Stålplast Micro appliceras med stål eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen efter användning.

Efterbehandling:

Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Micro, om så önskas klar att slipa. Med pansarfil eller slippapper (80-papper eller finare) kan den härdade plasten slipas till. Stålplast Micro måste uthärda (ca. 25 minuter) innan ytan får utsättas för temperaturer över +70°C. Detta för att undvika att fyllnadsmaterialet blir förstört. Extremt lättslipat oavsett ålder.

Egenskaper

Användningsområde: bl.a. vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar.

Basmaterial: Omättad polyester

Härdartyp: 50%-ig bensoylperoxid

Spec. vikt: Ca. 0,8 kg/lit

Flampunkt: Ca. +31°C

Brandklass: 2b

Geltid vid +25°C: 5 min. (2% härdare)

Härdtid: 10-15 min vid +20°C

Emballage: Komp.A (spackel) levereras i burk. Komp.B (härdare) levereras i tub.

Blandningsförhållande: Tillsätt 2-3 % komp.B till komp. A och blanda noggrant

Lagringstid: 1 år

Förpackning: 0,18 Liter och 0,55 Liter

Varumärke: Hagmans®