Hagmans

Hagmans® Stålplast Primer CA

Hagmans® Stålplast Primer CA är en 2-komponentig epoxiprimer för industriellt bruk, med mycket goda rostskyddande egenskaper.

499 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Primer CA är en 2-komponentig epoxiprimer för industriellt bruk, med mycket goda rostskyddande egenskaper. Hagmans® Stålplast Primer CA är avsedd att användas på plåtrena ytor som sedan ska beläggas med sprutspackel eller täckfärg. Detta görs främst för att stabilisera lackeringssystemet.

A-KOMP: Fara B-KOMP: Varning

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

B-KOMP: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Förvaras inlåst.

B-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: 1-Metoxi-2-propanol; Bisfenol A – diglycidyleter polymer med Bisfenol A; Xylen. B-KOMP: Innehåller: butanon; Butanol

GHS02GHS07GHS08GHS09

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas. Slipa bort rost och gammal färg. Se till att reparationsytan är absolut torr. Färgkanter nedslipas med sandpapper. A-komp och B-komp blandas i lika volymdelar och omröres noga.

Applicering:

Om spädning önskas kan detta göras med Cellulosathinner. Speciellt om finishlacken (topplacken) skall läggas direkt på primern eller vid s.k. mellansprutning, d.v.s. om man vill isolera sprutspackel och dylikt med ett lager Stålplast Primer CA, är det mycket viktigt att primern tillåts att flyta ut ordentligt. Genom spädning med Cellulosaförtunning erhålles denna utflytning. Om man får en dålig utflytning kan lacken uppvisa apelsinskalskaraktär, vilket inverkar negativt på glansen. Hagmans® Stålplast Primer CA skall vara
torr och matt innan andra arbetsmoment utföres. Vid beläggning med CA-primer plus sprutspackel på galvad plåt skall CA-primer torka minst 2 timmar före applicering av sprutspackel.

Efterbehandling:

Hagmans® Stålplast Primer CA slipas med fördel våt (avlägsna dock vattnet så fort som möjligt efter slipningen). Vid torrslipning märks en viss ”seghet” i primern, vilket försvårar slipningen. Slipning kommer nästan enbart i fråga på uthärdad primer. Normalt behöver Hagmans® Stålplast Primer CA inte slipas före övermålning som sker med topplack. Som regel kan sägas att om primern får stå över 4-5 timmar innan översprutning sker, bör man slipa. Vid rostskyddsmålning av stål och aluminiumkonstruktioner, där Hagmans® Stålplast Primer CA ensam skall svara för rostskyddet, sprutas skikttjocklekar på 70-80 my i två omgångar för bästa resultat.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: 2-komponentig epoxiprimer för industriellt bruk, med mycket goda rostskyddande egenskaper.

Basmaterial: Högmolekylär epoxi.

Härdartyp: Polyaminoamidaddukt

Brandklass: 2b

Blandningsförhållande: A-komp och B-komp blandas noggrant i lika volymdelar.

Brukstid: Blandad i sluten behållare minst 3 dygn.

Förtunningsmedel: Cellulosaförtunning (Max 10%)

Lagringstid: 12 månader

Volym: 0,8 Liter

Varumärke: Hagmans®