Hagmans

Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K

Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K är ett sprut och penselbart 2K polyesterspackel med flytande härdare som ger en tät och porfri yta.

409 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K är ett sprut och penselbart 2K polyesterspackel med flytande härdare som ger en tät och porfri yta. I rumstemperatur (+20°C) är spacklet slipbart efter ca 2 tim. Stålplast Spray Filler 9000 2K är ett sprutspackel av lättviktstyp, är extremt lättslipat och ger en tät och porfri yta. Användningsområden för detta spackel är till bl.a. bilar, båtar, maskiner m m.

Fara

A-KOMP: Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.). Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras

B-KOMP: Brandfarligt vid uppvärmning. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning.

A-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

B-KOMP: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ämnen:

A-KOMP: Innehåller: Styren, Maleinsyraanhydrid. B-KOMP: Innehåller: Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

GHS02GHS07GHS08

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas. Slipa bort rost och gammal färg. Se till att reparationsytan är absolut torr. Färgkanter nedslipas med sandpapper. Spackla ut alla större ojämnheter med Hagmans® Stålplast Flexible eller Micro. Torrslipa först med slippapper. Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K får inte appliceras direkt på plåtyta utan att den först är behandlad med en 2K rostskyddsprimer, t.ex. Hagmans® Stålplast Primer CA. Är ytan galvad vänta 2 timmar med applicering. Till 1 liter Sprutspackel (komp. A) åtgår hela härdarflaskan (komp. B). Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 15 minuter.

Applicering:

Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K appliceras med sprutpistol (överliggande kopp) eller med pensel. Vid sprutning brukas lägsta möjliga tryck. Som förtunningsmedel används Cellulosaförtunning. Använd skyddsmask (aktivt kol) vid arbete med sprutspackel eller arbeta i väl ventilerade lokaler. Efter användning rengöres sprutpistolen lämpligen med aceton.

Efterbehandling:

Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K är slipbar efter ca. 2 timmar vid en temperatur av +20°C. För att påskynda torktiden kan värmelampa användas, denna bör till en början ställas på ett avstånd av 70-80 cm. När sprutspacklet härdat till, kan lampan flyttas till ett avstånd av ca. 40 cm från den spacklade ytan. När det gäller torkning i ugn bör detta inte ske i temperaturer över +60°C innan spacklet härdat. Dessa påpekanden görs för att undvika att fyllnadsmaterialet skall bli förstört. Hagmans® Stålplast Spray Filler 9000 2K grovslipas först med slippapper 240-320 korn och finslipas därefter med 400-600 korn .

Egenskaper

Användningsområde: Spackel för bilar, båtar, maskiner m m.

Basmaterial: Omättad polyester

Härdartyp: 50% M.E.K.-peroxid

Densitet: 0,94 kg/l

Flampunkt: +25 °C

Brandklass: 2a

Geltid vid +20°C: 2% härdare ca. 20 minuter.

Härdtid luft: ca. 2 timmar

Förtunningsmedel: Cellulosaförtunning

Lagringstid: 9 månader

Volym: 1 Liter

Varumärke: Hagmans®