Hagmans

Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd Spray

Hagmans® Carosol F40 är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m m. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underredsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

169 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd är ett bitumenbaserat rostskydd. Hagmans® Carosol F40 är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m m. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underredsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd. Lämpligt som grund för Hagmans® Carosol Underredsmassa.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte ångor. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Sulfonic acids, petroleum, calcium salts; Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka burken kraftigt innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Håll flaskan på ett avstånd av 20-40 cm. För den fram och tillbaka vid sprutningen tills en sammanhängande film erhålles. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter ventilen trycks in tills bara drivgas kommer ut, detta för att förhindra igentäppning.

Normal skikttjocklek är 200-300 µm, vilket motsvarar 2-3 dl/m², torkar till en klibbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsmedel

Basmaterial: Bitumen

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Lagringstid: 1 år

Förpackning: Sprayflaska

Volym: 500 ml

Varumärke: Hagmans®