Hagmans

Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd

Hagmans® Carosol F40 är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m m. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underredsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

191 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd är ett bitumenbaserat rostskydd. Hagmans® Carosol F40 är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m m. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underredsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd. Lämpligt som grund för Hagmans® Carosol Underredsmassa.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka flaskan väl innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca. 4 kg) direkt ur 1 liters förpackningen eller med pensel. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Normal skikttjocklek är 200-500 μm, vilket motsvarar 2-5 dl/m², torkar till en klibbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

Tips! Används tillsammans med Hagmans® Carosol Sprutpistol.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsmedel

Basmaterial: Bitumen/Vax

Spec.vikt: 1,04 kg/lit

Flampunkt: Ca. +40°C

Brandklass: 2b

Lagringstid: 1 år

Förpackning: Flaska

Volym: 1 Liter

Varumärke: Hagmans®