Hagmans

Hagmans® Carosol T03 Tunnflytande Rostskydd

Hagmans® Carosol TO3 Tunnflytande Rostskydd har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor m m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11.

206 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol T03 Tunnflytande Rostskydd består av bitumen och olja. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor m m. Hagmans® Carosol TO3 används med fördel som primer under Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd. Lämpliga användningsområden är invändigt i dörrar, balkar, dörrstolpar m m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11. Används tillsammans med Hagmans® Carosol Hålrumsslang & Hagmans® Carosol Sprutpistol.

 

FARA:

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

VIKTIG INFORMATION:

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

 

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka flaskan väl innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca. 3 kg) direkt ur 1 liters förpackningen eller med pensel. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Normal skikttjocklek är 50-100 μm, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m², torkar till en klibbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 4-6 timmar.

Tips! Används tillsammans med Hagmans® Carosol Hålrumsslang & Hagmans® Carosol Sprutpistol.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsmedel

Basmaterial: Vax/Olja/Bitumen

Spec.vikt: 0,89 kg/lit

Flampunkt: Ca. +40°C

Brandklass: 2b

Lagringstid: 1 år

Förpackning: Flaska

Volym: 1 Liter

Varumärke: Hagmans®