Hagmans

Hagmans® Carosol TO3 Tunnflytande Rostskydd Spray

Hagmans® Carosol TO3 Tunnflytande Rostskydd har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor m m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11.

169 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol T03 Tunnflytande Rostskydd består av bitumen och olja. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor m m. Hagmans® Carosol TO3 används med fördel som primer under Hagmans® Carosol F40 Tjockflytande Rostskydd. Lämpliga användningsområden är invändigt i dörrar, balkar, dörrstolpar m m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11. Används tillsammans med Hagmans® Carosol Sprayslang.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka burken väl innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning

Håll flaskan på ett avstånd av 20-40 cm. För den fram och tillbaka vid sprutningen tills en sammanhängande film erhålles. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter ventilen trycks in tills bara drivgas kommer ut, detta för att förhindra igentäppning.

Normal skikttjocklek är 50-100 μm, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m², torkar till en klibbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 4-6 timmar.

Tips! Kan används tillsammans med Hagmans® Carosol Sprayslang.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Egenskaper

Användningsområde: Rostskyddsmedel

Basmaterial: Vax/Olja/Bitumen

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Lagringstid: 1 år

Förpackning: Sprayflaska

Volym: 500 ml

Varumärke: Hagmans®