Hagmans

Hagmans® Värmefärg Svart

Hagmans® Värmefärg används vid lackering av ytor som blir mycket varma. För bästa resultat bör den lackerade ytan värmas upp, långsamt innan den utsätts för mycket höga temperaturer. Tål temperaturer upp till +650°C.

139 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Värmefärg används vid lackering av ytor som blir mycket varma. För bästa resultat bör den lackerade ytan värmas upp, långsamt innan den utsätts för mycket höga temperaturer. Tål temperaturer upp till +650°C.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Aceton, n-Butylacetat

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas, skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa.

Bruksanvisning/applicering

Skaka burken minst 2 min efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. Provspraya och kontrollera kulören. Spraya endast ett tunt skikt utan grundning, sprutavstånd på ca 25 cm. Låt den lackerade ytan torka omkring 30 minuter. Därefter ska ytan långsamt värmas upp till + 250°C. Efter detta är lacken väl genomhärdad. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Lackering av ytor som blir mycket varma.

Basmaterial: Siliconharts

Temperatur: Tål temperaturer upp till +650°C.

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Färg: Svart

Torktid: Ca. 30 minuter

Volym: 400 ml

Varumärke: Hagmans®