Multona

Multona® Primer

Multona® Primer är en snabbtorkande primer för behandlade och obehandlade ytor, anpassat för stenskottslagning. Perfekt vidhäftning och rostskydd. Det ger dig ett fantastiskt resultat med den bästa kvaliteten, varje gång.

 

65 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Multona® Primer är en snabbtorkande primer för behandlade och obehandlade ytor, anpassat för stenskottslagning. Multona® Primer används för att fylla i stenskott på bilen och andra fordon som första steg när du har en skada på lacken ner till ren plåt m m. Ger bättre förutsättningar för lacken (själva färgen), både med vidhäftning och rostskydd. Perfekt för stenskott och mindre repor.

Vi rekommenderar Dodds® Premium Micropensel för att fylla i primer med, det är mycket små bättringspenslar, vilket ger en bättre precision (följer med en pensel i locket på lackstiftet).

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Undvik att inandas ångor/sprej.

Ämnen:

Innehåller: aceton; n-butylacetat; butan-1-ol

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Skaka flaskan. Det är viktigt att ha en bra blandad färg för att få ett bra resultat. Vi skakar flaskan med färgen under 30 sekunder.

Multona® Primer används för att fylla i stenskott på bilen och andra fordon som första steg när du har en skada på lacken ner till ren plåt m m. Ger bättre förutsättningar för lacken (själva färgen), både med vidhäftning och rostskydd.

Tips! Använd med fördel Dodds® Premium Micropensel för bästa precision.

 

 

Egenskaper

Användningsområde: Stenskottslagning

Volym: 9 ml

Förpackning: Glasflaska men pensel i locket.

Färg: Grå

Varumärke: Multona®