SprayMax

SprayMax® 2K Akryl Slipgrund

SprayMax® 2K Akryl Slipgrund är en mycket snabbtorkande filler med utmärkt fyllningsförmåga.

369 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 2K Akryl Slipgrund är en mycket snabbtorkande filler med utmärkt fyllningsförmåga. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom och ger en utmärkt sprutbild (likt en riktigt färgspruta). Kan överlackeras med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem samt användas som grundfärg för att få en neutral grundfärg så att inte nyansen på topplacken påverkas.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Ineehåller: aceton; n-butylacetat; Alifatisk polyisocyanat; aromatnafta, medeltung benzen < 0,1 %; Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine;

GHS02GHS07GHS09

Instruktioner

Bruksanvisning/applicering

Skaka flaskan i ca. 2 minuter. Aktivera sedan härdaren i sprayflaskan genom att ta den röda applikatorn som sitter i locket, vänd sprayflaskan upp och ner och tryck upp den röda applikatorn i botten av sprayflaskan. Vänta ca. 30 sekunder och skaka sedan flaskan i ytterligare 2 minuter, för att blanda grundfärg och härdare. Viktigt att tänka på här, är att efter den röda applikatorn är i tryckt i botten av flaskan, har du en användningstid på 24h med produkten vid 20°C. Efter detta är det bara att slänga flaskan då den är förbrukad.

Det är viktigt att ha en bra blandad produkt för att få ett bra resultat.

Spraya tunt 1-2 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 5-10 minuter mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. SprayMax® 2K Akryl Slipgrund är slipbar efter ca. 5 timmar vid 20°C.

Tänk på: Produkten har en användningstid på 24h efter att härdaren är aktiverad vid 20°C.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Slipgrund

Åtgång: Räcker för att lackera en yta på ca 0,5-1m².

Kulör: Grå

Volym: 400 ml

Varumärke: SprayMax®