SprayMax

SprayMax® 2K Epoxygrundfiller

SprayMax® 2K Epoxygrundfiller har utmärkt vidhäftning, korrosionsskydd samt hög lösningsmedelsbeständighet. Kan överlackeras med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem samt användas som grundfärg, för ett perfekt korrosionsskydd under spackel.

369 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 2K Epoxygrundfiller har utmärkt vidhäftning, korrosionsskydd samt hög lösningsmedelsbeständighet. Funkar på underlag som t.ex. stål, aluminium, anodiserad/eloxerad aluminium, förzinkad stålplåt, rostfritt stål och glasfiber. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom och ger en utmärkt sprutbild (likt en riktigt färgspruta). Kan överlackeras med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem samt användas som grundfärg, för ett perfekt korrosionsskydd under spackel.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Epoxiharts med genomsnittlig molekylvikt 700 <1200

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Avlägsna eventuella rostfläckar med slippapper och tvätta med t.ex. SprayMax® Silikonborttagning Aqua Spray.

Bruksanvisning/applicering

Skaka flaskan i ca. 2 minuter. Aktivera sedan härdaren i sprayflaskan genom att ta den röda applikatorn som sitter i locket, vänd sprayflaskan upp och ner och tryck upp den röda applikatorn i botten av sprayflaskan. Vänta ca. 30 sekunder och skaka sedan flaskan i ytterligare 2 minuter, för att blanda grundfärg och härdare. Viktigt att tänka på här, är att efter den röda applikatorn är i tryckt i botten av flaskan, har du en användningstid på 4 dygn med produkten vid 20°C. Efter detta är det bara att slänga flaskan då den är förbrukad.

Det är viktigt att ha en bra blandad produkt för att få ett bra resultat.

Spraya tunt 1-2 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 5 minuter mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. SprayMax® 2K Epoxygrundfiller är slipbar efter ca. 12 timmar vid 20°C och kan lackeras över med topplack efter ca. 20-30 min vid 20°C.

Tänk på: Produkten har en användningstid på 4 dygn efter att härdaren är aktiverad vid 20°C.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: För alla metallytor, t.ex. stål ,rostfritt stål, aluminium, anodiserad aluminium, mässing och glasfiber.

Sprutbild: Bred (sprutbilden är lik en färgspruta).

Kulör: Beige

Finish: Matt

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 15 min, Klibbtorr ca. 5h, Genomtorr ca. 12h.

Förpackning: Sprayburk

Volym: 400 ml

Varumärke: SprayMax®